logo Diamed Obesity

Centru medical pentru Diabet zaharat, Nutritie, Boli Metabolice și Boli Interne
Conf. Dr. Moroșanu

Informații pacienți | Centru Medical Diamed Obesity Galaţi |
15735
page-template-default,page,page-id-15735,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Informații pacienți

 


 

NU se percepe coplată pentru niciun serviciu medical în contract cu Casa de Asigurări de Sănatate (CAS)

 


Drepturile asiguraților

 

Asigurații au dreptul, de la data dobândirii calității de asigurat, la pachetul de servicii de baza în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire ori de la data accidentului și până la vindecare.

 


 

Asigurații au următoarele drepturi:

 

 1. Sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile legii si ale contractului-cadru;
 2. Sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile legale in vigoare, suportand cheltuielile de transport, daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
 3. Sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
 4. Sa beneficieze de servicii medicale , medicamente , materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile stabilite prin contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia;
 5. Sa efectueze controale profilactice , in conditiile stabilite prin contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia;
 6. Sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor, in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
 7. Sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
 8. Sa beneficieze de servicii medicale de urgenta in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
 9. Sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
 10. Sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
 11. Sa beneficieze de dispozitive medicale in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
 12. Sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
 13. Sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
 14. Sa fie informati asupra riscurilor si beneficiilor in cazul tratamentelor medicale;
 15. Sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005

 

 

drepturi pacienti

 

Obligațiile asiguraților

 

Asigurații au următoarele obligații:

 

 1. Sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
 2. Sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
 3. Sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
 4. Sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari de sanatate asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
 5. Sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
 6. Sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
 7. Sa achite coplata si contributia personala in conditiile stabilite prin contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia;
 8. Sa achite contributia datorata Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in cota si asupra veniturilor prevazute de Legea nr. 95/2006 si de normele legale in materie (Se va completa pentru fiecare categorie de venituri.);
 9. Sa depuna lunar, trimestrial sau anual, dupa caz, declaratia de venituri;
 10. Sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat;
 11. Sa accepte controlul casei de asigurari de sanatate cu privire la modul de acordare a concediilor si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate;
 12. Sa respecte programarea pentru acordarea serviciilor medicale din pachetul de baza, in baza listelor de asteptare, dupa caz;
 13. Sa se prezinte la medicul din ambulatoriul de specialitate sau la spital numai dupa ce a consultat medicul de familie, cu exceptia urgentelor si a afectiunilor care permit prezentarea direct la medicul de specialitate, stabilite prin contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia.

 

CRITERII DE INTERNARE ÎN SPITALIZAREA DE ZI PLANIFICATĂ (CU PROGRAMARE)

 

 1. Internarea se efectuează după următorul program: Luni–Vineri (08.00–18.00); Pacientul se prezintă la recepţia centrului medical, în vederea internării, la ora comunicată în prealabil de personalul centrului și conform recomandărilor: nemâncat,etc.
 2. În cazul pacienţilor cu nevoi speciale, recepționera informează personalul comprtimentului de spitalizare de zi cu privire la sosirea acestora. Ulterior, transportul în compartiment se va efectua de către personalul compartimentului, conform nevoilor identificate.

Programările se pot face la telefon: 0236.468.747, sau pe site : https://diamedobesity.ro/programare-online/

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA INTERNĂRII UNUI PACIENT PROGRAMAT:

 

 •  Biletul de trimitere/bilet de trimitere tipizat CAS de la medicul de familie/medicul specialist în contract cu CAS
 • — Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate/adeverinţa de asigurat (cu valabilitate 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conștiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul).
 • — Adeverinţa de salariat (privind numărul de zile de concediu medical acordate în ultimul an calendaristic).
 • — Cartea de identitate/certificate de naștere minori/pașaport/card European + împuternicire.
 • — Talonul de pensie.
 • — Dosarul medical cu rezultatele analizelor efectuate în vederea internării, recomandate de medicul curant sau/și de către medicul de familie.

 

INFORMAȚII PRIVIND EXTERNAREA

Externarea pacienților se face după ora 13:00 a fiecarei zile, pacientul primind la externare o scrisoare medicală eliberată de către medicul curant și adresată medicului de familie în care se înscriu informații despre:

-evaluarea stării de sănătate a pacientului la momentul externării;
-indicațiile de tratament și supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului):
-recomandări privind regimul igieno-dietetic de urmat;
-recomandări privind un stil de viață sănătos;
-dacă este cazul, se recomandă îngrijire medicală la domiciliu, servicii ce pot fi oferite de furnizorii de îngrijiri la domiciliu.

Pe lângă scrisoarea medicală se eliberează la externare:

– biletul de ieșire, întocmit de medicul curant;
– rețeta compensată/gratuită dacă persoana este asigurată;
– concediu medical (la cerere – se eliberează numai în baza unei adeverințe de la angajator care cuprinde concediile medicale efectuate în ultimele 12 luni).

La externare pacientul va primi inclusiv informațiile privind o eventuală apariție sau agravare a unor semne ori simptome care necesită revenirea de urgență la spital și planul de supraveghere post externare. În cazul externării la cererea pacientului acesta va solicita în scris acest lucru, menționând că solicită externarea contrar avizului medical.

Legislație

 

 • Legea nr.95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.46/2003, privind drepturile pacientului si normele de aplicare;
 • Ordinul MSP nr. 1764/2006, privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenta locale,judejene si regionale din punctul de vedere al competentelor, resurselor materiale si umane si al capacitatii lor de a asigura asistenja medicala de urgent si ingrijirile medicale definitive pacientilor aflati in stare critica;cu modificarile ulterioare
 • Ordinul MSP nr.39/2008, privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului;cu modificarile ulterioare
 • Ordinul MSP nr. 1224/2010, privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului MSP nr. 1771/2006, privind aprobarea normativelor de personal.
 • Contractele – Cadru multianuale/bianuale precum si Normele de aplicare ale acestora, in baza carora se realizeaza contractele de prestari servicii medicale cu Casele de Asigurari de Sanatate, Directia de Sanatate Publica